Assegurances - Fiscal - Laboral - Mercantil - Formació

Assesoria Fiscal, Laboral, Comptable i Mercantil

Desde Gescom ens preocupem pels autònoms i les petites i mitjanes empreses, per això els volem generar confiança i seguretat ajundant-los ja sigui des dels primers tramits per la creació de l'empresa, com en la presentació de models fiscals, nòmines, ...

Oferim als autòms i les PIMES un assesorament complert que permetrà crear un negoci sòlid i exitòs. Abarquem totes les àrees per a que aquestes empreses no tinguin que preocupar-se per temes legals, fiscals o laborals.

Serveis principals

Assesoria Fiscal

 • Assessorament i confecció de tota classe de declaracions fiscals
 • Assessorament, confecció i presentació dels comptes anuals
 • Legalització de llibres oficials.
 • Tramitació altes, baixes i modificacions fiscals
 • Gestió de requeriments de la Agència Tributària
 • Assessorament tècnic front inspeccions fiscals
 • Liquidació trimestral de pagaments fraccionats
 • Liquidació trimestral IVA i resum anual
 • Liquidació de pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre societats
 • Liquidació impost de societats
 • Declaracions d’operacions amb tercers
 • Declaracions d’operacions intracomunitàries
 • Recurs administratiu o contenciós administratiu
 • Liquidació de l’impost de transmisions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Declaracions de Renda i Patrimoni
 • Impost sobre activitats économiques

Assesoria Laboral

 • Assessorament i confecció de nòmines, assegurances socials i contractes de treball
 • Assessorament en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
 • Conciliacions laborals
 • Alta d’empreses a la Seguretat Social
 • Altes i baixes d’autònoms
 • Acomiadament de treballadors
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Reclamacions de quantitat
 • Conciliacions
 • Inspeccions laborals
 • Baixes i altes IT
 • Pensió per Jubilacions
 • Pensió per viduetat o orfandat
 • Invalidesa laboral

Assesoria Comptable

 • Suport i confecció de la comptabilitat
 • Assessorament i confecció dels estats comptables i llibres oficials
 • Comptabilitat analítica

Assesoria Mercantil

 • Constitució de societats i tràmits relacionats
 • Liquidació Impostos de Transmissions Patrimonials
 • Confecció i dipòsit de Comptes Anuals